راهبری فردی

 Daneshfar Print

با توجه به اینکه ارزشمندترین منابع یک سازمان ، نیروی انسانی آن می باشد ، امروزه فقط استخدام بهینه ی نیروی انسانی کافی نیست بلکه یک سازمان کیفی نیاز اساسی به این دارد که اعضا و کارکنانش را با کمترین اصطکاک کنار هم در سازمان گرد آورد . و مهمتر از آن ، هر کدام از نیروهای سازمان در جایی قرار بگیرند که برای آن جایگاه ساخته شده اند.
امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه ی زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسایل زندگی و شغلی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسایل و مشکلات روزمره آسیب پذیر کرده است.
استقرار سیستم راهبری فردی یکی از توانمند ترین و کاربردی ترین ابزارهایی است که به این امر می پردازد.
در این راستا مجموعه چاپ دانش فر منابع انسانی خود را جزو سرمایه های اصلی سازمان دانسته و با اجرا و پیاده سازی سیستم راهبری فردی به توانمندسازی و بهبود توسعه فردی پرسنل خود پرداخته است.