راهبری سازمانی

 Daneshfar Print

مفهوم رهبری چطور پیش آمد ؟

درابتدا سازمان ها با تولید محصول یا خدمات ، برای بالا بودن در صنعت خود بر سر قیمت رقابت می کردند بعد از مدت زمانی متوجه شدند که فقط قیمت نیست که تاثیر گذار است و فاکتور مهمی به نام کیفیت وارد عرصه رقابت و رشد سازمان ها شد. سپس نیاز به تغییر در سازمان ، باعث ایجاد مدل های تعالی شد و سازمان ها را به سمت تغییر سوق داد . اما فقط تغییر در محصول و خدمات و روش ها و فرایندها کافی نبود ، پیچیدگی های سازمان نیاز بزرگتری را می طلبید ، نیاز به تحول ، نیاز به هدایت افراد سازمان، افرادی که حالا دیگر سرمایه های اصلی سازمان محسوب می شوند.
بنابراین دیگر مدیریت صرف در یک سازمان کار نمی کند ، چه برای خود مدیر و چه برای کارمندان و عملا فاکتورهای قوی تری لازم هست که بتوان کسب و کار خود را به صورت حرفه ای پیش برد.
و اینجا بود که مفهوم رهبری سازمانی شکل گرفت. ما درباره رهبری به معنای داشتن عنوان ، مقام یا فردی دارای اختیارات رسمی صحبت نمی کنیم. منظور از رهبری بسیار مهم تر و اصیل تر از آن است.

رهبری یک توانمندی است که باعث می شود طوری با افراد کار کنید که گویی آنها برای خودشان کار می کنند . رهبر فردی است در سازمان که افراد بتوانند به او اتکا کنند ، با هر خواسته و دستورش از جان و دل حرکت کرده و در شرایط بحرانی از پس مشکلات برآیند.
رهبر کسی است که افراد را به بهترین خودشان تبدیل می کند و آنها را نه تنها تغییر می دهد بلکه به سمت خودشکوفایی نیز سوق می دهد.
بنابراین رهبری یعنی توانایی به وجود آوردن ارزشی بزرگ در بازار کسب و کار ، رهبری یعنی توانایی برای تاثیر گذاشتن روی یک صنعت است.
به این ترتیب مجموعه ما نیز از این امر مستثنی نبوده و همگام با دانش روز مدیریت خود را به سمت رهبری سازمانی سوق داده است.
مجموعه چاپ دانش فر افتخار دارد که برای اولین بار درصنعت چاپ و بسته بندی ایران از پاییز سال 1398 به اجرا و پیاده سازی سیستم راهبری سازمانی اقدام کرده است. و در این راستا …